Programi

Program stanovanjske skupine

Strokovni delavci v stanovanjski skupini nudimo mladostnikom oskrbo, varstvo, skrbimo za zadovoljevanje njihovih potreb, socializacijo in vzgojo. Vzgojna prizadevanja so usmerjena k osebni in socialni integraciji. Obravnavamo mladostnike, katerih razvoj je ogrožen in potrebujejo za ustrezni razvoj strokovno in človeško pomoč.

Velik poudarek namenjamo medosebnim odnosom, osebnostni rasti, spremembi neustreznih vedenjskih vzorcev, asertivni komunikaciji, reševanju vsakodnevnih življenjskih izzivov, delu z družino, šolski uspešnosti in gospodinjskim opravilom.

Mladostniki, ki živijo v stanovanjski skupini, sami prevzemajo ob pomoči vzgojiteljev, za življenje pomembne obveznosti. Mladi si sami perejo, kuhajo, razpolagajo s svojim denarjem, skrbijo za neposredno okolico in si strukturirajo svoj prosti čas.

Program stanovanjske skupine omogoča s psihosocialnega vidika optimalno dinamiko in vsebinsko razgiban življenjski prostor.

Dolgoročni cilj je, da mladostnik/ca razvije svoje potenciale, sposobnosti in veščine, ki mu/ji bodo pripomogle k uspešnemu spoprijemanju vsakdanjih izzivov na poti k samostojni in odgovorni osebi.

Program mladinskega stanovanja

Mladinsko stanovanje razumemo kot diferenciran način izvajanja vzgojnega programa, v katerem mladostnik biva samostojno in dislocirano izven matične vzgojne ustanove, od katere prejema materialno in svetovalno pomoč v procesih končnega osamosvajanja in v primerih, ko vrnitev ali bivanje v matični ali nadomestni družini ni več možno ali je nesmiselno.

Mladinsko stanovanje je torej oblika dela, namenjena mladostnikom in mladostnicam, ki so v veliki meri dosegli cilje postavljene ob sprejemu v stanovanjsko skupino, nimajo pa možnosti vrnitve domov oz. takoj po odpustu povsem samostojno zaživeti, pri tem pa poleg finančne pomoči potrebujejo tudi relativno redno spremljanje in oporo s strani mentorja. Tako se krepi mladostnikov prehod v neodvisnost in sposobnost samostojnega življenja.

Pogoji, ki jih mladostniki morajo izpolnjevati za bivanje v mladinskem stanovanju, se delijo na splošne in specifične. Slednje so opredeljene za vsakega posameznika posebej glede na njegov individualizirani program obravnave. Na splošno pa velja, da se mladostniki za takšno obliko morajo odločiti sami (prostovoljno), pri čemer sprejemajo pogoje in dolžnosti, ki so opredeljene v pogodbi oz. sporazumu.

Aleks, ki je junija 2019 začel živeti v mladinskem stanovanju, takole opisuje, kaj mu pomeni ta izkušnja:

– imam popoln nadzor nad lastnim prostim časom,

– skrbeti moram da imam hrano v hladilniku ves čas, prav tako glede pranja in čiščenja sobe,

– nihče me ne moti, kadar delam,

– sam nosim posledice lastnih odločitev,

– več časa lahko posvetim svojim hobijem (kitara, klavir),

– imam prostor, ki mu lahko zares rečem, da je samo moj;

Prostovoljno delo

V  dejavnosti skupine želimo v čim večji meri vključiti tudi študente in ostale prostovoljce, ki izvajajo druženje z mladostniki, pomoč pri učenju, razne prostočasne dejavnosti in konkretne projekte. Želimo si, da je prostovoljec empatičen, komunikativen, vztrajen, odgovoren, zanesljiv, ustvarjalen in ima ideje. Prostovoljci so poleg bogatih izkušenj deležni tudi mentorske podpore.

Vsako leto gostimo študente iz Pedagoške fakultete in Fakultete za socialno delo, ki pri nas opravljajo obvezno prakso ali hospitacije.

Mednarodni projekti v sklopu Erasmus+ programov

Imamo večletne izkušnje z mednarodnimi projekti, kot so: mladinske izmenjave, gostovanje in pošiljanje ESC (prej EVS) prostovoljcev in mladinske iniciative. Tovrstne aktivnosti razumemo kot dodano vrednost siceršnji strokovni obravnavi, saj imajo tudi ti projekti dolgoročne učinke. Cilj naše stanovanjske skupine je, da omogočamo optimalne okoliščine in pozitivno vplivamo na mlade z manj priložnostmi, da se aktivno vključijo v izboljšanje kvalitete svojega življenja in pridobijo ključne kompetence tudi skozi neformalne oblike izobraževanja. Prizadevamo si povečati njihovo strpnost do različnih kultur, jim omogočiti, da pridobijo nova znanja in spretnosti ter jih motivirati, da sodelujejo v programih, kot je Erasmus+.

Naša stanovanjska skupina je bila partnerska organizacija na več mladinskih izmenjavah na Finskem, Portugalskem, v Španiji in na Madžarskem v sklopu programa Erasmus+ (še prej programa Mladi v akciji).

Dostopnost